ahalera

AHALERA: ORAIN


 NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
naiteke
naitekek
naiteken
haiteke daiteke
daitekek
daiteken
gaitezke
gaitezkek
gaitezken
zaitezke zaitezkete daitezke
daitezkek
daitezken

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   hakidake dakidake
dakidakek
dakidaken
  zakizkidake zakizkidakete dakizkidake
dakizkidakek
dakizkidaken
hiri nakiake
nakinake
  dakiake
dakinake
gakizkiake
gakizkinake
    dakizkiake
dakizkinake
hari nakioke
nakiokek
nakioken
hakioke dakioke
dakiokek
dakioken
gakizkioke
gakizkiokek
gakizkioken
zakizkioke zakizkiokete dakizkioke
dakizkiokek
dakizkioken
guri   hakiguke dakiguke
dakigukek
dakiguken
  zakizkiguke zakizkigukete dakizkiguke
dakizkigukek
dakizkiguken
zuri nakizuke   dakizuke gakizkizuke     dakizkizuke
zuei nakizueke   dakizueke gakizkizueke     dakizkizueke
haiei nakieke
nakiekek
nakieken
hakieke dakieke
dakiekek
dakieken
gakizkieke
gakizkiekek
gakizkieken
zakizkieke zakizkiekete dakizkieke
dakizkiekek
dakizkieken

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   hazaket dezaket
zezakeat
zezakenat
  zaitzaket zaitzaketet ditzaket
zitzakeat
zitzakenat
hik nazakek
nazaken
  dezakek
dezaken
gaitzakek
gaitzaken
    ditzakek
ditzaken
hark nazake
nazakek
nazaken
hazake dezake
zezakek
zezaken
gaitzake
gaitzakek
gaitzaken
zaitzake zaitzakete ditzake
zitzakek
zitzaken
guk   hazakegu dezakegu
zezakeagu
zezakenagu
  zaitzakegu zaitzaketegu ditzakegu
zitzakeagu
zitzakenagu
zuk nazakezu   dezakezu gaitzakezu     ditzakezu
zuek nazakezue   dezakezue gaitzakezue     ditzakezue
haiek nazakete
nazaketek
nazaketen
hazakete dezakete
zezaketek
zezaketen
gaitzakete
gaitzaketek
gaitzaketen
zaitzakete zaitzaketete ditzakete
zitzaketek
zitzaketen

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   diezaaket
diezanaket
diezaioket
ziezaiokeat
ziezaiokenat
  diezazuket diezazueket diezaieket
ziezaiekeat
ziezaiekenat
hik diezadakek
diezadaken
  diezaiokek
diezaioken
diezagukek
diezaguken
    diezaiekek
diezaieken
hark diezadake
ziezadakek
ziezadaken
diezaake
diezanake
diezaioke
ziezaiokek
ziezaioken
diezaguke
ziezagukek
ziezaguken
diezazuke diezazueke diezaieke
ziezaiekek
ziezaieken
guk   diezaakegu
diezanakegu
diezaiokegu
ziezaiokeagu
ziezaiokenagu
  diezazukegu diezazuekegu diezaiekegu
ziezaiekeagu
ziezaiekenagu
zuk diezadakezu   diezaiokezu diezagukezu     diezaiekezu
zuek diezadakezue   diezaiokezue diezagukezue     diezaiekezue
haiek diezadakete
ziezadaketek
ziezadaketen
diezaakete
diezanakete
diezaiokete
ziezaioketek
ziezaioketen
diezagukete
ziezaguketek
ziezaguketen
diezazukete diezazuekete diezaiekete
ziezaieketek
ziezaieketen

NOR(pl)-NORI-NORK

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   diezazkiaket
diezazkinaket
diezazkioket
ziezazkiokeat
ziezazkiokenat
  diezazkizuket diezazkizueket diezazkieket
ziezazkiekeat
ziezazkiekenat
hik diezazkidakek
diezazkidaken
  diezazkiokek
diezazkioken
diezazkigukek
diezazkiguken
    diezazkiekek
diezazkieken
hark diezazkidake
ziezazkidakek
ziezazkidaken
diezazkiake
diezazkinake
diezazkioke
ziezazkiokek
ziezazkioken
diezazkiguke
ziezazkigukek
ziezazkiguken
diezazkizuke diezazkizueke diezazkiieke
ziezazkiekek
ziezazkieken
guk   diezazkiakegu
diezazkinakegu
diezazkiokegu
ziezazkiokeagu
ziezazkiokenagu
  diezazkizukegu diezazkizuekegu diezazkiekegu
ziezazkiekeagu
ziezazkiekenagu
zuk diezazkidakezu   diezazkiokezu diezazkigukezu     diezazkiekezu
zuek diezazkidakezue   diezazkiokezue diezazkigukezue     diezazkiekezue
haiek diezazkidakete
ziezazkidaketek
ziezazkidaketen
diezazkiakete
diezazkinakete
diezazkiokete
ziezazkioketek
ziezazkioketen
diezazkigukete
ziezazkiguketek
ziezazkiguketen
diezazkizukete diezazkizuekete diezazkiekete
ziezazkieketek
ziezazkieketen


AHALERA: LEHEN 


NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
nintekeen
nintekean
nintekenan
hintekeen zitekeen
zitekean
zitekenan
gintezkeen
gintezkean
gintezkenan
zintezkeen zintezketen zitezkeen
zitezkean
zitezkenan

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   henkidakeen zekidakeen
zekidakean
zekidakenan
  zenkizkidakeen zenkizkidaketen zekizkidakeen
zekizkidakean
zekizkidakenan
hiri nenkiakeen
nenkiokeen
  zekiakeen
zekinakeen
genkizkiakeen
genkizkinakeen
    zekizkiakeen
zekizkinakeen
hari nenkiokeen
nenkiokean
nenkiokenan
henkiokeen zekiokeen
zekiokean
zekiokenan
genkizkiokeen
genkizkiokean
genkizkiokenan
zenkizkiokeen zenkizkioketen zekizkiokeen
zekizkiokean
zekizkiokenan
guri   henkigukeen zekigukeen
zekigukean
zekigukenan
  zenkizkigukeen zenkizkiguketen zekizkigukeen
zekizkigukean
zekizkigukenan
zuri nenkizukeen   zekizukeen genkizkizukeen     zekizkizukeen
zuei nenkizuekeen   zekizuekeen genkizkizuekeen     zekizkizuekeen
haiei nenkiekeen
nenkiekean
nenkiekenan
henkiekeen zekiekeen
zekiekean
zekiekenan
genkizkiekeen
genkizkiekean
genkizkiekenan
zenkizkiekeen zenkizkieketen zekizkiekeen
zekizkiekean
zekizkiekenan

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   hintzakedan nezakeen
nezakean
nezakenan
  zintzakedan zintzaketedan nitzakeen
nitzakean
nitzakenan
hik nintzakean
nintzakenan
  hezakeen gintzakean
gintzakenan
    hitzakeen
hark nintzakeen
nintzakean
nintzakenan
hintzakeen zezakeen
zezakean
zezakenan
gintzakeen
gintzakean
gintzakenan
zintzakeen zintzaketen zitzakeen
zitzakean
zitzakenan
guk   hintzakegun genezakeen
genezakean
genezakenan
  zintzakegun zintzaketegun genitzakeen
genitzakean
genitzakenan
zuk nintzakezun   zenezakeen gintzakezun     zenitzakeen
zuek nintzakezuen   zenezaketen gintzakezuen     zenitzaketen
haiek nintzaketen
nintzaketean
nintzaketenan
hintzaketen zezaketen
zezaketean
zezaketenan
gintzakete
gintzaketean
gintzaketenan
zintzaketen zintzaketeten zitzaketen
zitzaketean
zitzaketenan

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   niezaakeen
niezanakeen
niezaiokeen
niezaiokean
niezaiokenan
  niezazukeen niezazuekeen niezaiekeen
niezaiekean
niezaiekenan
hik hiezadakeen   hiezaiokeen hiezagukeen     hiezaiekeen
hark ziezadakeen
ziezadakean
ziezadakenan
ziezaakeen
ziezanakeen
ziezaiokeen
ziezaiokean
ziezaiokenan
ziezagukeen
ziezagukean
ziezagukenan
ziezazukeen ziezazuekeen ziezaiekeen
ziezaiekean
ziezaiekenan
guk   geniezaakeen
geniezanakeen
geniezaiokeen
geniezaiokean
geniezaiokenan
  geniezazukeen geniezazuekeen geniezaiekeen
geniezaiekean
geniezaiekenan
zuk zeniezadakeen   zeniezaiokeen zeniezagukeen     zeniezaiekeen
zuek zeniezadaketen   zeniezaioketen zeniezaguketen     zeniezaieketen
haiek ziezadaketen
ziezadaketean
ziezadaketenan
ziezaaketen
ziezanaketen
ziezaioketen
ziezaioketean
ziezaioketenan
ziezaguketen
ziezaguketean
ziezaguketenan
ziezazuketen ziezazueketen ziezaieketen
ziezaieketean
ziezaieketenan

NOR(pl)-NORI-NORK  


niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   niezazkiakeen
niezazkinakeen
niezazkiokeen
niezazkiokean
niezazkiokenan
  niezazki-
zukeen
niezazki-
zuekeen
niezazkiekeen
niezazkiekean
niezazkiekenan
hik hiezazkidakeen   hiezazkiokeen hiezazkigukeen     hiezazkiiekeen
hark ziezazkidakeen
ziezazkidakean
ziezazkidakenan
ziezazkiakeen
ziezazkinakeen
ziezazkiokeen
ziezazkiokean
ziezazkiokenan
ziezazkigukeen
ziezazkigukean
ziezazkigukenan
ziezazki-
zukeen
ziezazki-
zuekeen
ziezazkiekeen
ziezazkiekean
ziezazkiekenan
guk   geniezazkiakeen
geniezazkinakeen
geniezazkiokeen
geniezazkiokean
geniezazkiokenan
  geniezazki-
zukeen
geniezazki-
zuekeen
geniezazkiekeen
geniezazkiekean
geniezazkiekenan
zuk zeniezazkidakeen   zeniezazkiokeen zeniezazkigukeen     zeniezazkiekeen
zuek zeniezazkidaketen   zeniezazkioketen zeniezazkiguketen     zeniezazkieketen
haiek ziezazkidaketen
ziezazkidaketean
ziezazkidaketenan
ziezazkiaketen
ziezazkinaketen
ziezazkioketen
ziezazkioketean
ziezazkioketenan
ziezazkiguketen
ziezazkiguketean
ziezazkiguketenan
ziezazki-
zuketen
ziezazki-
zueketen
ziezazkieketen
ziezazkieketean
ziezazkieketenan


AHALERA: HIPOTETIKOA 


NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
ninteke
nintekek
ninteken
hinteke liteke
litekek
liteken
gintezke
gintezkek
gintezken
zintezke zintezkete litezke
litezkek
litezken

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   henkidake lekidake
lekidakek
lekidaken
  zenkizkidake zenkizkidakete lekizkidake
lekizkidakek
lekizkidaken
hiri nenkiake
nenkioke
  lekiake
lekinake
genkizkiake
genkizkinake
    lekizkiake
lekizkinake
hari nenkioke
nenkiokek
nenkioken
henkioke lekioke
lekiokek
lekioken
genkizkioke
genkizkiokek
genkizkioken
zenkizkioke zenkizkiokete lekizkioke
lekizkiokek
lekizkioken
guri   henkiguke lekiguke
lekigukek
lekiguken
  zenkizkiguke zenkizkigukete lekizkiguke
lekizkigukek
lekizkiguken
zuri nenkizuke   lekizuke genkizkizuke     lekizkizuke
zuei nenkizueke   lekizueke genkizkizueke     lekizkizueke
haiei nenkieke
nenkiekek
nenkieken
henkieke lekieke
lekiekek
lekieken
genkizkieke
genkizkiekek
genkizkieken
zenkizkieke zenkizkiekete lekizkieke
lekizkiekek
lekizkieken

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   hintzaket nezake
nezakek
nezaken
  zintzaket zintzaketet nitzake
nitzakek
nitzaken
hik nintzakek
nintzaken
  hezake gintzakek
gintzaken
    hitzake
hark nintzake
nintzakek
nintzaken
hintzake lezake
lezakek
lezaken
gintzake
gintzakek
gintzaken
zintzake zintzakete litzake
litzakek
litzaken
guk   hintzakegu genezake
genezakek
genezaken
  zintzakegu zintzaketegu genitzake
genitzakek
genitzaken
zuk nintzakezu   zenezake gintzakezu     zenitzake
zuek nintzakezue   zenezakete gintzakezue     zenitzakete
haiek nintzakete
nintzaketek
nintzaketen
hintzakete lezakete
lezaketek
lezaketen
gintzakete
gintzaketek
gintzaketen
zintzakete zintzaketete litzakete
litzaketek
litzaketen

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   niezaake
niezanake
niezaioke
niezaiokek
niezaioken
  niezazuke niezazueke niezaieke
niezaiekek
niezaieken
hik hiezadake   hiezaioke hiezaguke     hiezaieke
hark liezadake
liezadakek
liezadaken
liezaake
liezanake
liezaioke
liezaiokek
liezaioken
liezaguke
liezagukek
liezaguken
liezazuke liezazueke liezaieke
liezaiekek
liezaieken
guk   geniezaake
geniezanake
geniezaioke
geniezaiokek
geniezaioken
  geniezazuke geniezazueke geniezaieke
geniezaiekek
geniezaieken
zuk zeniezadake   zeniezaioke zeniezaguke     zeniezaieke
zuek zeniezadakete   zeniezaiokete zeniezagukete     zeniezaiekete
haiek liezadakete
liezadaketek
liezadaketen
liezaakete
liezanakete
liezaiokete
liezaioketek
liezaioketen
liezagukete
liezaguketek
liezaguketen
liezazukete liezazuekete liezaiekete
liezaieketek
liezaieketen

NOR(pl)-NORI-NORK


  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   niezazkiake
niezazkinake
niezazkioke
niezazkiokek
niezazkioken
  niezazkizuke niezazkizueke niezazkieke
niezazkiekek
niezazkieken
hik hiezazkidake   hiezazkioke hiezazkiguke     hiezazkiieke
hark liezazkidake
liezazkidakek
liezazkidaken
liezazkiake
liezazkinake
liezazkioke
liezazkiokek
liezazkioken
liezazkiguke
liezazkigukek
liezazkiguken
liezazkizuke liezazkizueke liezazkieke
liezazkiekek
liezazkieken
guk   geniezazkiake
geniezazkinake
geniezazkioke
geniezazkiokek
geniezazkioken
  geniezazkizuke geniezazkizueke geniezazkieke
geniezazkiekek
geniezazkieken
zuk zeniezazkidake   zeniezazkioke zeniezazkiguke     zeniezazkieke
zuek zeniezazkidakete   zeniezazkiokete zeniezazkigukete     zeniezazkiekete
haiek liezazkidakete
liezazkidaketek
liezazkidaketen
liezazkiakete
liezazkinakete
liezazkiokete
liezazkioketek
liezazkioketen
liezazkigukete
liezazkiguketek
liezazkiguketen
liezazkizukete liezazkizuekete liezazkiekete
liezazkieketek
liezazkieketen