baldintzaBALDINTZAZKOAK

BALDINTZA
 

NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
banintz bahintz balitz bagina bazina bazinete balira

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   bahintzait balitzait   bazintzaizkit bazintzaizkidate balitzaizkit
hiri banintzaik
banintzain
  balitzaik
balitzain
bagintzaizkik
bagintzaizkin
    balitzaizkik
balitzaizkin
hari banintzaio bahintzaio balitzaio bagintzaizkio bazintzaizkio bazintzaizkiote balitzaizkio
guri   bahintzaigu balitzaigu   bazintzaizkigu bazintzaizkigute balitzaizkigu
zuri banintzaizu   balitzaizu bagintzaizkizu     balitzaizkizu
zuei banintzaizue   balitzaizue bagintzaizkizue     balitzaizkizue
haiei banintzaie bahintzaie balitzaie bagintzaizkie bazintzaizkie bazintzaizkiete balitzaizkie

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   bahindut banu   bazintut bazintuztet banitu
hik baninduk
banindun
  bahu bagintuk
bagintun
    bahitu
hark banindu bahindu balu bagintu bazintu bazintuzte balitu
guk   bahindugu bagenu   bazintugu bazintuztegu bagenitu
zuk baninduzu   bazenu bagintuzu     bazenitu
zuek baninduzue   bazenute bagintuzue     bazenituzte
haiek banindute bahindute balute bagintuzte bazintuzte bazintuztete balituzte

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   banik
banin
banio   banizu banizue banie
hik bahit   bahio bahigu     bahie
hark balit balik
balin
balio baligu balizu balizue balie
guk   bagenik
bagenin
bagenio   bagenizu bagenizue bagenie
zuk bazenit   bazenio bazenigu     bazenie
zuek bazenidate   bazeniote bazenigute     bazeniete
haiek balidate baliate
balinate
baliote baligute balizute balizuete baliete

NOR(pl)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   banizkik
banizkin
banizkio   banizkizu banizkizue banizkie
hik bahizkit   bahizkio bahizkigu     bahizkie
hark balizkit balizkik
balizkin
balizkio balizkigu balizkizu balizkizue balizkie
guk   bagenizkik
bagenizkin
bagenizkio   bagenizkizu bagenizkizue bagenizkie
zuk bazenizkit   bazenizkio bazenizkigu     bazenizkie
zuek bazenizkidate   bazenizkiote bazenizkigute     bazenizkiete
haiek balizkidate balizkiate
balizkinate
balizkiote balizkigute balizkizute balizkizuete balizkiete


ONDORIOA: ORAIN 


NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
nintzateke
nindukek
ninduken
hintzateke litzateke
lukek
luken
ginateke
gintuzkek
gintuzken
zinateke zinatekete lirateke
lituzkek lituzken

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   hintzaidake litzaidake
litzaidakek
litzaidaken
  zintzaizkidake zintzaizkidakete litzaizkidake
litzaizkidakek
litzaizkidaken
hiri nintzaiake
nintzainake
  litzaiake
litzainake
gintzaizkiake
gintzaizkinake
    litzaizkiake
litzaizkinake
hari nintzaioke
nintzaiokek
nintzaioken
hintzaioke litzaioke
litzaiokek
litzaioken
gintzaizkioke
gintzaizkiokek
gintzaizkioken
zintzaizkioke zintzaizkiokete litzaizkioke
litzaizkiokek
litzaizkioken
guri   hintzaiguke litzaiguke
litzaigukek
litzaiguken
  zintzaizkiguke zintzaizkigukete litzaizkiguke
litzaizkigukek
litzaizkiguken
zuri nintzaizuke   litzaizuke gintzaizkizuke     litzaizkizuke
zuei nintzaizueke   litzaizueke gintzaizkizueke     litzaizkizueke
haiei nintzaieke
nintzaiekek
nintzaieken
hintzaieke litzaieke
litzaiekek
litzaieken
gintzaizkieke
gintzaizkiekek
gintzaizkieken
zintzaizkieke zintzaizkiekete litzaizkieke
litzaizkiekek
litzaizkieken

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   hinduket nuke
nikek
niken
  zintuzket zintuzketet nituzke
nitizkek
nitizken
hik nindukek
ninduken
  huke gintuzkek
gintuzken
    hituzke
hark ninduke
nindikek
nindiken
hinduke luke
likek
liken
gintuzke
gintzikek
gintizken
zintuzke zintuzkete lituzke
litizkek
litizken
guk   hindukegu genuke
genikek
geniken
  zintuzkegu zintuzketegu genituzke
genitizkek
genitizken
zuk nindukezu   zenuke gintuzkezu     zenituzke
zuek nindukezue   zenukete gintuzkezue     zenituzkete
haiek nindukete
nindiketek
nindiketen
hindukete lukete
liketek
liketen
gintuzkete
gintizketek
gintizketen
zintuzkete zintuzketete lituzkete
litizketek
litizketen

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   niake
ninake
nioke
niokek
nioken
  nizuke nizueke nieke
niekek
nieken
hik hidake   hioke higuke     hieke
hark lidake
lidakek
lidaken
liake
linake
lioke
liokek
lioken
liguke
ligukek
liguken
lizuke lizueke lieke
liekek
lieken
guk   geniake
geninake
genioke
geniokek
genioken
  genizuke genizueke genieke
geniekek
genieken
zuk zenidake   zenioke zeniguke     zenieke
zuek zenidakete   zeniokete zenigukete     zeniekete
haiek lidakete
lidaketek
lidaketen
liakete
linakete
liokete
lioketek
lioketen
ligukete
liguketek
liguketen
lizukete lizuekete liekete
lieketek
lieketen

NOR(pl)-NORI-NORK

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   nizkiake
nizkinake
nizkioke
nizkiokek
nizkioken
  nizkizuke nizkizueke nizkieke
nizkiekek
nizkieken
hik hizkidake   hizkioke hizkiguke     hizkieke
hark lizkidake
lizkidakek
lizkidaken
lizkiake
lizkinake
lizkioke
lizkiokek
lizkioken
lizkiguke
lizkigukek
lizkiguken
lizkizuke lizueke lizkieke
lizkiekek
lizkieken
guk   genizkiake
genizkinake
genizkioke
genizkiokek
genizkioken
  genizkizuke genizkizueke genizkieke
genizkiekek
genizkieken
zuk zenizkidake   zenizkioke zenizkiguke     zenizkieke
zuek zenizkidakete   zenizkiokete zenizkigukete     zenizkiekete
haiek lizkidakete
lizkidaketek
lizkidaketen
lizkiakete
lizkinakete
lizkiokete
lizkioketek
lizkioketen
lizkigukete
lizkiguketek
lizkiguketen
lizkizukete lizkizuekete lizkiekete
lizkieketek
lizkieketen


ONDORIOA: LEHEN 


NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
nintzatekeen
nindukean
nindukenan
hintzatekeen zatekeen
zukean
zukenan
ginatekeen
gintuzkean
gintuzkenan
zinatekeen zinateketen ziratekeen
zituzkean
zituzkenan

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   hintzaidakeen zitzaidakeen
zitzaidakean
zitzaidakenan
  zintzaizkidakeen zintzaizkidaketen zitzaizkidakeen
zitzaizkidakean
zitzaizkidakenan
hiri nintzaiakeen
nintzainakeen
  zitzaiakeen
zitzainakeen
gintzaizkiakeen
gintzaizkinakeen
    zitzaizkiakeen
zitzaizkinakeen
hari nintzaiokeen
nintzaiokean
nintzaiokenan
hintzaiokeen zitzaiokeen
zitzaiokean
zitzaiokenan
gintzaizkiokeen
gintzaizkiokean
gintzaizkiokenan
zintzaizkiokeen zintzaizkioketen zitzaizkiokeen
zitzaizkiokean
zitzaizkiokenan
guri   hintzaigukeen zitzaigukeen
zitzaigukean
zitzaigukenan
  zintzaizkigukeen zintzaizkiguketen zitzaizkigukeen
zitzaizkigukean
zitzaizkigukenan
zuri nintzaizukeen   zitzaizukeen gintzaizkizukeen     zitzaizkizukeen
zuei nintzaizuekeen   zitzaizuekeen gintzaizkizuekeen     zitzaizkizuekeen
haiei nintzaiekeen
nintzaiekean
nintzaiekenan
hintzaiekeen zitzaiekeen
zitzaiekean
zitzaiekenan
gintzaizkiekeen
gintzaizkiekean
gintzaizkiekenan
zintzaizkiekeen zintzaizkieketeen zitzaizkiekeen
zitzaizkiekean
zitzaizkiekenan

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   hindukedan nukeen
nikean
nikenan
  zintuzkedan zintuzketedan nituzkeen
nitizkean
nitizkenan
hik nindukean
nindukenan
  hukeen gintuzkean
gintuzkenan
    hituzkeen
hark nindukeen
nindikean
nindikenan
hindukeen zukeen
zikean
zikenan
gintuzkeen
gintzikean
gintizkenan
zintuzkeen zintuzketen zituzkeen
zitizkean
zitizkenan
guk   hindukegun genukeen
genikean
genikenan
  zintuzkegun zintuzketegun genituzkeen
genitizkean
genitizkenan
zuk nindukezun   zenukeen gintuzkezun     zenituzkeen
zuek nindukezuen   zenuketen gintuzkezuen     zenituzketen
haiek ninduketen
nindiketean
nindiketenan
hinduketen zuketen
ziketean
ziketenan
gintuzketen
gintizketean
gintizketenan
zintuzketen zintuzketeten zituzketen
zitizketean
zitizketenan

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   niakeen
ninakeen
niokeen
niokean
niokenan
  nizukeen nizuekeen niekeen
niekean
niekenan
hik hidakeen   hiokeen higukeen     hiekeen
hark zidakeen
zidakean
zidakenan
ziakeen
zinakeen
ziokeen
ziokean
ziokenan
zigukeen
zigukean
zigukenan
zizukeen zizuekeen ziekeen
ziekean
ziekenan
guk   geniakeen
geninakeen
geniokeen
geniokean
geniokenan
  genizukeen genizuekeen geniekeen
geniekean
geniekenan
zuk zenidakeen   zeniokeen zenigukeen     zeniekeen
zuek zenidaketen   zenioketen zeniguketen     zenieketen
haiek zidaketen
zidaketean
zidaketenan
ziaketen
zinaketen
zioketeen
zioketean
zioketenan
ziguketen
ziguketean
ziguketenan
zizuketen zizueketen zieketen
zieketean
zieketenan

NOR(pl)-NORI-NORK

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   nizkiakeen
nizkinakeen
nizkiokeen
nizkiokean
nizkiokenan
  nizkizukeen nizkizuekeen nizkiekeen
nizkiekean
nizkiekenan
hik hizkidakeen   hizkiokeen hizkigukeen     hizkiekeen
hark zizkidakeen
zizkidakean
zizkidakenan
zizkiakeen
zizkinakeen
zizkiokeen
zizkiokean
zizkiokenan
zizkigukeen
zizkigukean
zizkigukenan
zizkizukeen zizkizuekeen zizkiekeen
zizkiekean
zizkiekenan
guk   genizkiakeen
genizkinakeen
genizkiokeen
genizkiokean
genizkiokenan
  genizkizukeen genizkizuekeen genizkiekeen
genizkiekean
genizkiekenan
zuk zenizkidakeen   zenizkiokeen zenizkigukeen     zenizkiekeen
zuek zenizkidaketen   zenizkioketen zenizkiguketen     zenizkieketen
haiek zizkidaketen
zizkidaketean
zizkidaketenan
zizkiaketen
zizkinaketen
zizkioketeen
zizkioketean
zizkioketenan
zizkiguketen
zizkiguketean
zizkiguketenan
zizkizuketen zizkizueketen zizkieketen
zizkieketean
zizkieketenan