INDIKATIBOA:LEHENA 

NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
nintzen
ninduan
nindunan
hintzen zen
zuan
zunan
ginen
gintuan
gintunan
zinen zineten ziren
zituan
zitunan

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   hintzaidan zitzaidan
zitzaidaan
zitzaidanan
  zintzaizkidan zintzaizkidaten zitzaizkidan
zitzaizkidaan
zitzaizkidanan
hiri nintzaian
nintzainan
  zitzaian
zitzainan
gintzaizkian
gintzaizkinan
    zitzaizkian
zitzaizkinan
hari nintzaion
nintzaioan
nintzaionan
hintzaion zitzaion
zitzaioan
zitzaionan
gintzaizkion
gintzaizkioan
gintzaizkionan
zintzaizkion zintzaizkioten zitzaizkion
zitzaizkioan
zitzaizkionan
guri   hintzaigun zitzaigun
zitzaiguan
zitzaigunan
  zintzaizkigun zintzaizkiguten zitzaizkigun
zitzaizkiguan
zitzaizkigunan
zuri nintzaizun   zitzaizun gintzaizkizun     zitzaizkizun
zuei nintzaizuen   zitzaizuen gintzaizkizuen     zitzaizkizuen
haiei nintzaien
nintzaiean
nintzaienan
hintzaien zitzaien
zitzaiean
zitzaienan
gintzaizkien
gintzaizkiean
gintzaizkienan
zintzaizkien zintzaizkieten zitzaizkien
zitzaizkiean
zitzaizkienan

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   hindudan nuen
nian
ninan
  zintudan zintuztedan nituen
nitian
nitinan
hik ninduan
nindunan
  huen gintuan
gintunan
    hituen
hark ninduen
nindian
nindinan
hinduen zuen
zian
zinan
gintuen
gintian
gintinan
zintuen zintuzten zituen
zitian
zitinan
guk   hindugun genuen
genian
geninan
  zintugun zintuztegun genituen
genitian
genitinan
zuk ninduzun   zenuen gintuzun     zenituen
zuek ninduzuen   zenuten gintuzuen     zenituzten
haiek ninduten
ninditean
ninditenan
hinduten zuten
zitean
zitenan
gintuzten
gintiztean
gintiztenan
zintuzten zintuzteten zituzten
zitiztean
zitiztenan

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   nian
ninan
nion
nioan
nionan
  nizun nizuen nien
niean
nienan
hik hidan   hion higun     hien
hark zidan
zidaan
zidanan
zian
zinan
zion
zioan
zionan
zigun
ziguan
zigunan
zizun zizuen zien
ziean
zienan
guk   genian
geninan
genion
genioan
genionan
  genizun genizuen genien
geniean
genienan
zuk zenidan   zenion zenigun     zenien
zuek zenidaten   zenioten zeniguten     zenieten
haiek zidaten
zidatean
zidatenan
ziaten
zinaten
zioten
ziotean
ziotenan
ziguten
zigutean
zigutenan
zizuten zizueten zieten
zietean
zietenan

NOR(pl)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   nizkian
nizkinan
nizkion
nizkioan
nizkionan
  nizkizun nizkizuen nizkien
nizkiean
nizkienan
hik hizkidan   hizkion hizkigun     hizkien
hark zizkidan
zizkidaan
zizkidanan
zizkian
zizkinan
zizkion
zizkioan
zizkionan
zizkigun
zizkiguan
zizkigunan
zizkizun zizkizuen zizkien
zizkiean
zizkienan
guk   genizkian
genizkinan
genizkion
genizkioan
genizkionan
  genizkizun genizkizuen genizkien
genizkiean
genizkienan
zuk zenizkidan   zenizkion zenizkigun     zenizkien
zuek zenizkidaten   zenizkioten zenizkiguten     zenizkieten
haiek zizkidaten
zizkidatean
zizkidatenan
zizkiaten
zizkinaten
zizkioten
zizkiotean
zizkiotenan
zizkiguten
zizkigutean
zizkigutenan
zizkizuten zizkizueten zizkieten
zizkietean
zizkietenan