indikatibo_oraina

INDIKATIBOA

ORAINA
 
NOR
 

ni

hi

hura

gu

zu

zuek

haiek

naiz
nauk
naun

haiz

da
duk
dun

gara
gaituk
gaitun

zara

zarete

dira
dituk
ditun

NOR-NORI
 

 

ni

hi

hura

gu

zu

zuek

haiek

niri

 

hatzait

zait
zaidak
zaidan

 

zatzaizkit

zatzaizkidate

zaizkit
zaizkidak
zaizkidan

hiri

natzaik
natzain

 

zaik
zain

gatzaizkik
gatzaizkin

 

 

zaizkik
zaizkin

hari

natzaio
natzaiok
natzaion

hatzaio

zaio
zaiok
zaion

gatzaizkio
gatzaizkiok
gatzaizkion

zatzaizkio

zatzaizkiote

zaizkio
zaizkiok
zaizkion

guri

 

hatzaigu

zaigu
zaiguk
zaigun

 

zatzaizkigu

zatzaizkigute

zaizkigu
zaizkiguk
zaizkigun

zuri

natzaizu

 

zaizu

gatzaizkizu

 

 

zaizkizu

zuei

natzaizue

 

zaizue

gatzaizkizue

 

 

zaizkizue

haiei

natzaie
natzaiek
natzaien

hatzaie

zaie
zaiek
zaien

gatzaizkie
gatzaizkiek
gatzaizkien

zatzaizkie

zatzaizkiete

zaizkie
zaizkiek
zaizkien

NOR-NORK
 

 

ni

hi

hura

gu

zu

zuek

haiek

nik

 

haut

dut
diat
dinat

 

zaitut

zaituztet

ditut
ditiat
ditinat

hik

nauk
naun

 

duk
dun

gaituk
gaitun

 

 

dituk
ditun

hark

nau
naik
nain

hau

du
dik
din

gaitu
gaitik
gaitin

zaitu

zaituzte

ditu
ditik
ditin

guk

 

haugu

dugu
diagu
dinagu

 

zaitugu

zaituztegu

ditugu
ditiagu
ditinagu

zuk

nauzu

 

duzu

gaituzu

 

 

dituzu

zuek

nauzue

 

duzue

gaituzue

 

 

dituzue

haiek

naute
naitek
naiten

haute

dute
ditek
diten

gaituzte
gaitiztek
gaitizten

zaituzte

zaituztete

dituzte
ditiztek
ditizten

NOR(sg)-NORI-NORK
 

 

niri

hiri

hari

guri

zuri

zuei

haiei

nik

 

diat
dinat

diot
zioat
zionat

 

dizut

dizuet

diet
zieat
zienat

hik

didak
didan

 

diok
dion

diguk
digun

 

 

diek
dien

hark

dit
zidak
zidan

dik
din

dio
ziok
zion

digu
ziguk
zigun

dizu

dizue

die
ziek
zien

guk

 

diagu
dinagu

diogu
zioagu
zionagu

 

dizugu

dizuegu

diegu
zieagu
zienagu

zuk

didazu

 

diozu

diguzu

 

 

diezu

zuek

didazue

 

diozue

diguzue

 

 

diezue

haiek

didate
zidatek
zidaten

diate
dinate

diote
ziotek
zioten

digute
zigutek
ziguten

dizute

dizuete

diete
zietek
zieten

NOR(pl)-NORI-NORK
 

 

niri

hiri

hari

guri

zuri

zuei

haiei

nik

 

dizkiat
dizkinat

dizkiot
zizkioat
zizkionat

 

dizkizut

dizkizuet

dizkiet
zizkieat
zizkienat

hik

dizkidak
dizkidan

 

dizkiok
dizkion

dizkiguk
dizkigun

 

 

dizkiek
dizkien

hark

dizkit
zizkidak
zizkidan

dizkik
dizkin

dizkio
zizkiok
zizkion

dizkigu
zizkiguk
zizkigun

dizkizu

dizkizue

dizkie
zizkiek
zizkien

guk

 

dizkiagu
dizkinagu

dizkiogu
zizkioagu
zizkionagu

 

dizkizugu

dizkizuegu

dizkiegu
zizkieagu
zizkienagu

zuk

dizkidazu

 

dizkiozu

dizkiguzu

 

 

dizkiezu

zuek

dizkidazue

 

dizkiozue

dizkiguzue

 

 

dizkiezue

haiek

dizkidate
zizkidatek
zizkidaten

dizkiate
dizkinate

dizkiote
zizkiotek
zizkioten

dizkigute
zizkigutek
zizkiguten

dizkizute

dizkizuete

dizkiete
zizkietek
zizkieten