indikatiboa

INDIKATIBOA: ORAIN 


NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
naiz
nauk
naun
haiz da
duk
dun
gara
gaituk
gaitun
zara zarete dira
dituk
ditun

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   hatzait zait
zaidak
zaidan
  zatzaizkit zatzaizkidate zaizkit
zaizkidak
zaizkidan
hiri natzaik
natzain
  zaik
zain
gatzaizkik
gatzaizkin
    zaizkik
zaizkin
hari natzaio
natzaiok
natzaion
hatzaio zaio
zaiok
zaion
gatzaizkio
gatzaizkiok
gatzaizkion
zatzaizkio zatzaizkiote zaizkio
zaizkiok
zaizkion
guri   hatzaigu zaigu
zaiguk
zaigun
  zatzaizkigu zatzaizkigute zaizkigu
zaizkiguk
zaizkigun
zuri natzaizu   zaizu gatzaizkizu     zaizkizu
zuei natzaizue   zaizue gatzaizkizue     zaizkizue
haiei natzaie
natzaiek
natzaien
hatzaie zaie
zaiek
zaien
gatzaizkie
gatzaizkiek
gatzaizkien
zatzaizkie zatzaizkiete zaizkie
zaizkiek
zaizkien

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   haut dut
diat
dinat
  zaitut zaituztet ditut
ditiat
ditinat
hik nauk
naun
  duk
dun
gaituk
gaitun
    dituk
ditun
hark nau
naik
nain
hau du
dik
din
gaitu
gaitik
gaitin
zaitu zaituzte ditu
ditik
ditin
guk   haugu dugu
diagu
dinagu
  zaitugu zaituztegu ditugu
ditiagu
ditinagu
zuk nauzu   duzu gaituzu     dituzu
zuek nauzue   duzue gaituzue     dituzue
haiek naute
naitek
naiten
haute dute
ditek
diten
gaituzte
gaitiztek
gaitizten
zaituzte zaituztete dituzte
ditiztek
ditizten

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   diat
dinat
diot
zioat
zionat
  dizut dizuet diet
zieat
zienat
hik didak
didan
  diok
dion
diguk
digun
    diek
dien
hark dit
zidak
zidan
dik
din
dio
ziok
zion
digu
ziguk
zigun
dizu dizue die
ziek
zien
guk   diagu
dinagu
diogu
zioagu
zionagu
  dizugu dizuegu diegu
zieagu
zienagu
zuk didazu   diozu diguzu     diezu
zuek didazue   diozue diguzue     diezue
haiek didate
zidatek
zidaten
diate
dinate
diote
ziotek
zioten
digute
zigutek
ziguten
dizute dizuete diete
zietek
zieten

NOR(pl)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   dizkiat
dizkinat
dizkiot
zizkioat
zizkionat
  dizkizut dizkizuet dizkiet
zizkieat
zizkienat
hik dizkidak
dizkidan
  dizkiok
dizkion
dizkiguk
dizkigun
    dizkiek
dizkien
hark dizkit
zizkidak
zizkidan
dizkik
dizkin
dizkio
zizkiok
zizkion
dizkigu
zizkiguk
zizkigun
dizkizu dizkizue dizkie
zizkiek
zizkien
guk   dizkiagu
dizkinagu
dizkiogu
zizkioagu
zizkionagu
  dizkizugu dizkizuegu dizkiegu
zizkieagu
zizkienagu
zuk dizkidazu   dizkiozu dizkiguzu     dizkiezu
zuek dizkidazue   dizkiozue dizkiguzue     dizkiezue
haiek dizkidate
zizkidatek
zizkidaten
dizkiate
dizkinate
dizkiote
zizkiotek
zizkioten
dizkigute
zizkigutek
zizkiguten
dizkizute dizkizuete dizkiete
zizkietek
zizkieten

  

INDIKATIBOA: LEHEN  


NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
nintzen
ninduan
nindunan
hintzen zen
zuan
zunan
ginen
gintuan
gintunan
zinen zineten ziren
zituan
zitunan

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   hintzaidan zitzaidan
zitzaidaan
zitzaidanan
  zintzaizkidan zintzaizkidaten zitzaizkidan
zitzaizkidaan
zitzaizkidanan
hiri nintzaian
nintzainan
  zitzaian
zitzainan
gintzaizkian
gintzaizkinan
    zitzaizkian
zitzaizkinan
hari nintzaion
nintzaioan
nintzaionan
hintzaion zitzaion
zitzaioan
zitzaionan
gintzaizkion
gintzaizkioan
gintzaizkionan
zintzaizkion zintzaizkioten zitzaizkion
zitzaizkioan
zitzaizkionan
guri   hintzaigun zitzaigun
zitzaiguan
zitzaigunan
  zintzaizkigun zintzaizkiguten zitzaizkigun
zitzaizkiguan
zitzaizkigunan
zuri nintzaizun   zitzaizun gintzaizkizun     zitzaizkizun
zuei nintzaizuen   zitzaizuen gintzaizkizuen     zitzaizkizuen
haiei nintzaien
nintzaiean
nintzaienan
hintzaien zitzaien
zitzaiean
zitzaienan
gintzaizkien
gintzaizkiean
gintzaizkienan
zintzaizkien zintzaizkieten zitzaizkien
zitzaizkiean
zitzaizkienan

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   hindudan nuen
nian
ninan
  zintudan zintuztedan nituen
nitian
nitinan
hik ninduan
nindunan
  huen gintuan
gintunan
    hituen
hark ninduen
nindian
nindinan
hinduen zuen
zian
zinan
gintuen
gintian
gintinan
zintuen zintuzten zituen
zitian
zitinan
guk   hindugun genuen
genian
geninan
  zintugun zintuztegun genituen
genitian
genitinan
zuk ninduzun   zenuen gintuzun     zenituen
zuek ninduzuen   zenuten gintuzuen     zenituzten
haiek ninduten
ninditean
ninditenan
hinduten zuten
zitean
zitenan
gintuzten
gintiztean
gintiztenan
zintuzten zintuzteten zituzten
zitiztean
zitiztenan

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   nian
ninan
nion
nioan
nionan
  nizun nizuen nien
niean
nienan
hik hidan   hion higun     hien
hark zidan
zidaan
zidanan
zian
zinan
zion
zioan
zionan
zigun
ziguan
zigunan
zizun zizuen zien
ziean
zienan
guk   genian
geninan
genion
genioan
genionan
  genizun genizuen genien
geniean
genienan
zuk zenidan   zenion zenigun     zenien
zuek zenidaten   zenioten zeniguten     zenieten
haiek zidaten
zidatean
zidatenan
ziaten
zinaten
zioten
ziotean
ziotenan
ziguten
zigutean
zigutenan
zizuten zizueten zieten
zietean
zietenan

NOR(pl)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   nizkian
nizkinan
nizkion
nizkioan
nizkionan
  nizkizun nizkizuen nizkien
nizkiean
nizkienan
hik hizkidan   hizkion hizkigun     hizkien
hark zizkidan
zizkidaan
zizkidanan
zizkian
zizkinan
zizkion
zizkioan
zizkionan
zizkigun
zizkiguan
zizkigunan
zizkizun zizkizuen zizkien
zizkiean
zizkienan
guk   genizkian
genizkinan
genizkion
genizkioan
genizkionan
  genizkizun genizkizuen genizkien
genizkiean
genizkienan
zuk zenizkidan   zenizkion zenizkigun     zenizkien
zuek zenizkidaten   zenizkioten zenizkiguten     zenizkieten
haiek zizkidaten
zizkidatean
zizkidatenan
zizkiaten
zizkinaten
zizkioten
zizkiotean
zizkiotenan
zizkiguten
zizkigutean
zizkigutenan
zizkizuten zizkizueten zizkieten
zizkietean
zizkietenan