subjuntiboa

SUBJUNTIBOA
 

ORAIN


NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
nadin hadin dadin gaitezen zaitezen zaitezten daitezen

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   hakidan dakidan   zakizkidan zakizkidaten dakizkidan
hiri nakian
nakinan
  dakian
dakinan
gakizkian
gakizkinan
    dakizkian
dakizkinan
hari nakion hakion dakion gakizkion zakizkion zakizkioten dakizkion
guri   hakigun dakigun   zakizkigun zakizkiguten dakizkigun
zuri nakizun   dakizun gakizkizun     dakizkizun
zuei nakizuen   dakizuen gakizkizuen     dakizkizuen
haiei nakien hakien dakien gakizkien zakizkien zakizkieten dakizkien

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   hazadan dezadan   zaitzadan zaitzatedan ditzadan
hik nazaan
nazanan
  dezaan
dezanan
gaitzaan
gaitzanan
    ditzaan
ditzanan
hark nazan hazan dezan gaitzan zaitzan zaitzaten ditzan
guk   hazagun dezagun   zaitzagun zaitzategun ditzagun
zuk nazazun   dezazun gaitzazun     ditzazun
zuek nazazuen   dezazuen gaitzazuen     ditzazuen
haiek nazaten hazaten dezaten gaitzaten zaitzaten zaitzateten ditzaten

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   diezaadan
diezanadan
diezaiodan   diezazudan diezazuedan diezaiedan
hik diezadaan
diezadanan
  diezaioan
diezaionan
diezaguan
diezagunan
    diezaiean
diezaienan
hark diezadan diezaan
diezanan
diezaion diezagun diezazun diezazuen diezaien
guk   diezaagun
diezanagun
diezaiogun   diezazugun diezazuegun diezaiegun
zuk diezadazun   diezaiozun diezaguzun     diezaiezun
zuek diezadazuen   diezaiozuen diezaguzuen     diezaiezuen
haiek diezadaten diezaaten
diezanaten
diezaioten diezaguten diezazuten diezazueten diezaieten

NOR(pl)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   diezazkiadan
diezazkinadan
diezazkiodan   diezazkizudan diezazkizuedan diezazkiedan
hik diezazkidaan
diezazkidanan
  diezazkioan
diezazkionan
diezazkiguan
diezazkigunan
    diezazkiean
diezazkienan
hark diezazkidan diezazkian
diezazkinan
diezazkion diezazkigun diezazkizun diezazkizuen diezazkien
guk   diezazkiagun
diezazkinagun
diezazkiogun   diezazkizugun diezazkizuegun diezazkiegun
zuk diezazkidazun   diezazkiozun diezazkiguzun     diezazkiezun
zuek diezazkidazuen   diezazkiozuen diezazkiguzuen     diezazkiezuen
haiek diezazkidaten diezazkiaten
diezazkinaten
diezazkioten diezazkiguten diezazkizuten diezazkizueten diezazkieten

 
LEHEN
 

NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
nendin hendin zedin gintezen zintezen zintezten zitezen

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   henkidan zekidan   zenkizkidan zenkizkidaten zekizkidan
hiri nenkian
nenkinan
  zekian
zekinan
genkizkian
genkizkinan
    zekizkian
zekizkinan
hari nenkion henkion zekion genkizkion zenkizkion zenkizkioten zekizkion
guri   henkigun zekigun   zenkizkigun zenkizkiguten zekizkigun
zuri nenkizun   zekizun genkizkizun     zekizkizun
zuei nenkizuen   zekizuen genkizkizuen     zekizkizuen
haiei nenkien henkien zekien genkizkien zenkizkien zenkizkieten zekizkien

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   hintzadan nezan   zintzadan zintzatedan nitzan
hik nintzaan
nintzanan
  hezan gintzaan
gintzanan
    hitzan
hark nintzan hintzan zezan gintzan zintzan zintzaten zitzan
guk   hintzagun genezan   zintzagun zintzategun genitzan
zuk nintzazun   zenezan gintzazun     zenitzan
zuek nintzazuen   zenezaten gintzazuen     zenitzaten
haiek nintzaten hintzaten zezaten gintzaten zintzaten zintzateten zitzaten

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   niezaan
niezanan
niezaion   niezazun niezazuen niezaien
hik hiezadan   hiezaion hiezagun     hiezaien
hark ziezadan ziezaan
ziezanan
ziezaion ziezagun ziezazun ziezazuen ziezaien
guk   geniezaan
geniezanan
geniezaion   geniezazun geniezazuen geniezaien
zuk zeniezadan   zeniezaion zeniezagun     zeniezaien
zuek zeniezadaten   zeniezaioten zeniezaguten     zeniezaieten
haiek ziezadaten ziezaaten
ziezanaten
ziezaioten ziezaguten ziezazuten ziezazueten ziezaieten

NOR(pl)-NORI-NORK
   
  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   niezazkian
niezazkinan
niezazkion   niezazkizun niezazkizuen niezazkien
hik hiezazkidan   hiezazkion hiezazkigun     hiezazkien
hark ziezazkidan ziezazkian
ziezazkinan
ziezazkion ziezazkigun ziezazkizun ziezazkizuen ziezazkien
guk   geniezazkian
geniezazkinan
geniezazkion   geniezazkizun geniezazkizuen geniezazkien
zuk zeniezazkidan   zeniezazkion zeniezazkigun     zeniezazkien
zuek zeniezazkidaten   zeniezazkioten zeniezazkiguten     zeniezazkieten
haiek ziezazkidaten ziezazkiaten
ziezazkinaten
ziezazkioten ziezazkiguten ziezazkizuten ziezazkizueten ziezazkieten